KADRY - PŁACE - ZUS

1. sporządzenie projektów umów o pracę, zlecenie wg wytycznych Zleceniodawcy
2. dostarczenie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia przy zatrudnianiu
pracownika
3. wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy na podstawie dostarczonych
dokumentów potwierdzających zatrudnienie

4. określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego
urlopu przy rozwiązywaniu umowy

5. przygotowywanie informacji o zatrudnieniu z art. 29 par. 3 kodeksu pracy oraz obwieszczenia
o czasie pracy (art. 150 k. p.)
6. zakładanie i prowadzenie akt osobowych
7. prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności) z
uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności m. in. urlopy, choroba, opieka
8. wystawianie zaświadczeń, korespondencja z urzędami (ZUS, US, urząd pracy)
9. zmiany treści umowy o pracę – porozumienia zmieniające
10. kontrolowanie terminów badań lekarskich; przygotowywanie skierowań na badania
11. kontrolowanie terminów szkoleń BHP pod warunkiem wskazania okresu ich własności w
dokumentacji BHP
12. przygotowywanie pism o rozwiązywaniu umów o pracę (porozumienie stron,
wypowiedzenie, bez wypowiedzenia – standardowe)
13. sporządzanie projektów świadectw pracy wg wytycznych Zleceniodawcy
14. sporządzanie list płac
15. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji do ZUS
16. sporządzanie PIT-11
17. wyliczanie miesięcznej zaliczki PIT-4, PIT-4R
18. wykonujemy szkolenia BHP